• English
  • Polski

Przewodnik Modlitwy

Przewodnik Modlitwy
za Polskę

Ogłaszamy wylanie Ducha Mądrości

i objawienia nad Polską tak, aby oczy duchowe każdego Polaka były szeroko otwarte i aby ludzie mogli zobaczyć jasno i wyraźnie swoje przeznaczenie.

List do Efezjan 1:17-23 AMPC

[Bo ja zawsze modlę się] aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojca chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia [głębokiego wejrzenia w arkana i tajemnice] w głębokiej i zażyłej relacji z Nim. 18 Aby wasze oczy duchowe były szeroko otwarte, abyście mieli poznanie i zrozumienie tego do czego Bóg was powołał i jak bogate jest Jego wspaniałe dziedzictwo w świętych (oddzielonych dla Niego). 19 I [abyście mogli pojąć i zrozumieć] jak niezmierzona, nieograniczona i nieporównywalnie genialna jest Jego moc w nas i dla nas, którzy wierzymy, wyrażona w działającej potędze Jego mocy. 20 Którą zastosował w Chrystusie, kiedy wskrzesił Go z martwych i posadził (umieścił) Go po swojej prawicy w niebie. 21 Ponad wszelką zwierzchnością, autorytetem, władzą i panowaniem i ponad wszelkim imieniem oraz tytułem jaki można nadać, nie tylko w tym czasie i na tym świecie, ale również w przyszłym świecie i czasach, które nadejdą. 22 I położył wszystko pod stopy jego a Jego samego ustanowił najwyższym we wszechświecie – Głową Kościoła [Głównym Zwierzchnikiem całego kościoła]. 23 Które jest Jego ciałem, pełnią Tego, który wypełnia wszystko, (ponieważ w tym ciele żyje pełnia Tego, który wypełnia wszystko i który wszystko wszędzie Sobą wypełnia).

Modlimy się o jedność wśród wierzących,

aby rzeka miłości wylewała się na cały naród.

Psalm 133 :1-3 AMPC

O jak miło i przyjemnie, gdy bracia w zgodzie razem mieszkają! 2 To jest jak droga maść wylana na głowę, która spływa na brodę, nawet na brodę Aarona [pierwszego arcykapłana], która spadła na kołnierzyk i brzeg jego szaty [uświęcając całe ciało]. 3 To jest jak rosa na [wysokiej] Górze Hermon i rosa, która osiada na wzgórzach Syjonu; bo tam Pan nakazał błogosławieństwo, a dokładnie życie wiecznie [na wyżynie i na nizinie].

Aby ludzie modlili się,

biorąc odpowiedzialność za swoją ziemię, tak aby popłynęła wielka rzeka, która przynosi życie.

Księga Ezechiela 47:9 AMPC

I gdziekolwiek podwójna (wielka) rzeka płynie, wszelkie żywe istoty żyć będą. I będzie mnóstwo ryb, z powodu tych wód (wody morskiej) i będzie uzdrowienie i odświeżenie; i wszystko żyć będzie wszędzie tam, gdzie płynie rzeka.

Aby umysły Polaków były wypełnione tym co najlepsze


List do Filipian 4:8 AMPC

W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne czci, co uczciwe i przyzwoite, co sprawiedliwe, czyste i piękne, co jest miłe, życzliwe i ujmujące, co jest miłosierne, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś zaletą i doskonałością i co jest godne pochwały – o tym myślcie i to rozważajcie, te rzeczy bierzcie pod uwagę (tak naprawiajcie swoje umysły).

Niech zawsze panuje Miłość Boża,

aby Polacy każdego dnia byli posłuszni najważniejszemu przykazaniu Pana.

Ewangelia Mateusza 22:37-39 AMPC

A On mu odpowiedział: Będziesz kochał Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 38 To jest wielkie (najważniejsze, główne) i pierwsze przykazanie. 39 A drugie jest takie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Aby powstały w Polsce Debory,

które będą rozsądzać w sprawiedliwości, staną w modlitwie za swoje rodziny, kościół, Izrael i naród.

Księga Sędziów 4:3-5 AMPC

Wówczas Izraelici wołali do Pana. Jabin bowiem miał dziewięćset żelaznych rydwanów i nielitościwie uciskał Izraelitów przez lat dwadzieścia. 4 W tym czasie sprawowała sądy nad Izraelem Debora, prorokini żona Lappidota. 5 Zasiadała ona pod Palmą Debory między Rama i Betel w górach Efraima, a Izraelici przybywali do niej, aby rozsądzała ich sprawy.